fbpx

AFLACHALLENGE – EXPEDITION INDIA 2019 – ALGEMENE VOORWAARDEN

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op je deelname aan AflaChallenge Expedition India 2019. Lees deze voorwaarden daarom goed door. Door je in te schrijven voor deelname aan AflaChallenge Expedition India 2019 ga je akkoord met de inhoud en de toepasselijkheid van deze voorwaarden. In dit document zal er voortaan naar jou als ‘de deelnemer’ verwezen worden. Daarnaast gaan we ervan uit dat je de reisinformatie op de website hebt gelezen.

AflaChallenge Expedition India wordt georganiseerd door:

Stichting Aflatoun International

Overschiestraat 184

1062 XK Amsterdam

020 -626 2025

challenge@aflatoun.org

KvK: 34229026

ABN AMRO: NL07 ABNA 0486 9732 20

In samenwerking met reisorganisatie:

For All Reasons Travel

B.V. Oostenburgervoorstraat 34

1018 MR Amsterdam

jurian@forallreasons.nl

KvK: 71442413

ASN Bank: NL30ASNB0942074807

1. Algemeen

1.1. AflaChallenge Expedition India is een fondsenwerving evenement. De deelnemer aan AflaChallenge Expedition India zal een intensieve fietstocht, hike en rafting avontuur door India maken en projecten bezoeken van Aflatoun in India. Deze projecten worden door de deelnemers gesponsord. De deelnemer dient hiervoor een sponsorbijdrage te werven ten behoeve van Stichting Aflatoun International.

1.2. Deelname aan AflaChallenge Expedition India is voorbehouden aan personen van tenminste 18 jaar. Deelname van de deelnemer is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

1.3. AflaChallenge Expedition India vindt plaats in India van 9 april tot en met 21 april 2019. Gedurende AflaChallenge Expedition India fietst de deelnemer 5 dagen, raft 1 dag en hiked de deelnemer 2 dagen door India en bezoekt de deelnemer projecten van Aflatoun in India. De totale afstand die de deelnemer op de fiets zal afleggen is plus minus 350 kilometer. Voorafgaand aan AflaChallenge Expedition India zal de deelnemer ten behoeve van Stichting Aflatoun fondsen werven.

2. Fondsenwerving

2.1. Om deel te nemen aan AflaChallenge Expedition India dient de deelnemer tenminste €3.000,- aan fondsen te werven. Dit bedrag dient uiterlijk op 2 april 2019 (1 week voor vetrekdatum) bijgeschreven te zijn op de persoonlijke fondsenwervingspagina van de deelnemer. Stichting Aflatoun heeft het recht om de deelnemer uit te sluiten van deelname, en dus de reis naar India, indien de minimale sponsorbijdrage van €3.000,- niet voor 2 april 2019 op de persoonlijke pagina van de deelnemer is bijgeschreven. In dat geval is Stichting Aflatoun gehouden om reiskosten te restitueren zoals in artikel 5 is bepaald.

2.2. Alle fondsen die de deelnemer in het kader van AflaChallenge Expedition India werft komen ten goede aan Stichting Aflatoun International. €3.000,- wordt geïnvesteerd in een project voor beter onderwijs in India. Mocht de deelnemer meer dan het minimale bedrag van €3.000 ophalen dan worden de overige opbrengsten ook geïnvesteerd in ditzelfde project.

page1image3710160page1image3700176

2.3. Zodra de deelnemer van mening is dat het aannemelijk is dat de deelnemer de minimale sponsorbijdrage niet op tijd zal behalen, dient de deelnemer Stichting Aflatoun hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen.

2.4. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor fondsenwerving en dient rekening te houden met het feit dat er een vergunning vereist is voor collecteren in openbare gelegenheden en voor deur-tot-deur collecties. Fondsenwerving vindt plaats voor eigen rekening en risico van de deelnemer. Het is de deelnemer niet toegestaan om zich voor te doen als medewerker of vertegenwoordiger van Stichting Aflatoun. Aflatoun verstrekt de deelnemer een promotiepakket met materialen die de fondsenwerving kunnen ondersteunen. Ook kunnen de deelnemers voor ondersteuning in het fondsenwerven terecht bij Aflatoun. De deelnemer blijft echter zelf verantwoordelijk voor de daadwerkelijke werving van €3.000,-.

2.5. Indien de deelnemer fondsen wenst aan te wenden voor het dekken van de eigen reiskosten geldt dat dit slechts is toegestaan voor zover dit niet ten koste gaat van de minimale sponsorbijdrage. Het is aan de deelnemer zelf om dit zo transparant mogelijk te communiceren richting de sponsors. Daarbij is het niet toegestaan om fondsen (die de eigen reiskosten dekken) te werven via de persoonlijke fondsenwervingspagina. Dit kan alleen direct via de deelnemer. 2.6. De deelnemer mag de naam en het logo van Stichting Aflatoun gebruiken ten behoeve van fondsenwerving. Materialen waarin het werk en de rol van Stichting Aflatoun worden beschreven dienen voor gebruik te worden goedgekeurd door Stichting Aflatoun.

2.7. Stichting Aflatoun wijst erop dat ze geen ontvangstbewijs met BTW-vermelding kan uitschrijven aan derden die in ruil voor hun donatie een tegenprestatie hebben ontvangen. Dit is ook van toepassing op donaties die bestemd zijn om reiskosten te dekken. Wel kan Stichting Aflatoun een betalingsbewijs voor een financiele donatie uitschrijven.

3. De reis

3.1 Stichting Aflatoun draagt in samenwerking met de door haar geselecteerde derden zoals For All Reasons zorg voor het reisprogramma van AflaChallenge Expedition India.

3.2 Op het moment dat de deelnemer alle gegevens heeft doorgegeven en akkoord is gegaan met de voorwaarden, beschouwt Stichting Aflatoun en For All Reasons dit als een definitieve boeking. Bij wijzigingen en annuleringen worden de voorwaarden zoals benoemd in artikel 5 gehanteerd.

3.3 Voor een reis naar India dient de deelnemer in het bezit te zijn van een paspoort dat na terugkomst nog 6 maanden geldig is. Het paspoort moet minimaal één lege visumpagina bevatten voor de stempel van de douane. Indien de deelnemer niet de Nederlandse nationaliteit bezit, dient de deelnemer altijd bij de ambassade van India na te gaan of een visum vereist is. Het over de juiste reispapieren beschikken, is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Stichting Aflatoun en For All Reasons kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

3.4 De deelnemer dient zelf bij de daarvoor bevoegde instanties te informeren of vaccinaties voor de reis noodzakelijk zijn. Actuele informatie betreffende vaccinaties en andere gegevens over gezondheid en reizen zijn o.a. te vinden op de site van Meditel: www.meditelopreis.nl.

3.5 De reiskosten voor deelname aan AflaChallenge Expedition India bedragen €1.579,- exclusief internationale retourvlucht. Deze reiskosten zijn verschuldigd op het moment van inschrijving. Binnen 2 weken na inschrijving dient de deelnemer een aanbetaling van €250,- te voldoen. Het resterende bedrag kan vervolgens in een of twee termijnen worden betaald. De aanbetaling van €250 is niet-restitueerbaar.

3.6 De vlucht naar India dient de deelnemer zelf te boeken. For All Reasons communiceert een adviesvlucht van Amsterdam naar Delhi en staat altijd ter beschikking om de deelnemer te helpen of adviseren inzake de boeking. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om op tijd in India aanwezig te zijn voor de start van het programma.

3.7 De persoonlijke gegevens van de deelnemer die worden opgegeven bij inschrijving dienen volledig te kloppen. Na aanmelding stuurt For All Reasons een reisovereenkomst retour. Indien de gegevens onjuist zijn dient de deelnemer dit direct te melden aan For All Reasons.

page2image3718688

4 AflaChallenge Expedition India

4.1 Aan AflaChallenge Expedition India zijn risico’s verbonden. De gehele tocht is uitdagend en bedoeld voor personen die in een goede fysieke en psychische gesteldheid verkeren. De fietstocht vindt plaats over openbare wegen waar ander verkeer aanwezig is. De wegen in India zijn deels onverhard en in slechte conditie en soms slecht verlicht. Overnachtingen vinden plaats in simpele hotels en/of guesthouses. De hike vindt plaats bij Beas Kund in het Noorden van India. We zullen naar een hoogte van 3.690 meter gaan. We zullen hier overnachten in tenten. India staat bekend als een veilig land. Toch kan het door armoede ook in India onveilig zijn. Gewelddadige criminaliteit komt voor in de grotere steden, zoals Delhi en Shimla. Elk land heeft eigen wetten, regels en gebruiken. Men kan in sommige landen ernstig in de problemen komen als de lokale wetten, regels en gebruiken niet worden nageleefd. Als bezoeker van India is de deelnemer, net als de inwoners zelf, daaraan onderworpen en dient de deelnemer zich hier aan te houden. Stichting Aflatoun raadt de deelnemer aan zich hier zowel fysiek als mentaal op voor te bereiden. Deelname is dan ook op eigen risico.

4.2 Het is de deelnemer niet toegestaan om van de route af te wijken. Stichting Aflatoun kan besluiten de route aan te passen indien dit naar het oordeel van Stichting Aflatoun en haar samenwerkings- en reispartners, noodzakelijk is. De deelnemer dient de instructies van Stichting Aflatoun en haar partners te allen tijde op te volgen.

4.3 De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een adequate fysieke en psychische voorbereiding op AflaChallenge Expedition India. Stichting Aflatoun raadt de deelnemer aan zich hiervoor professioneel te laten begeleiden. De deelnemer dient For All Reasons te informeren over zijn/haar lichamelijke en/of geestelijke toestand als dit kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor de deelnemer zelf of andere reizigers.

4.4 Stichting Aflatoun behoudt zich het recht voor om deelname aan AflaChallenge Expedition India te weigeren indien de deelnemer naar het oordeel van Stichting Aflatoun daar aanleiding toe geeft door gedrag, wijze van fondsenwerving of fysieke en/of psychische gesteldheid.

5 Verzekering en annulering

5.1 De deelnemer is verplicht om zelf zorg te dragen voor een reisverzekering en aansprakelijkheidsverzekering die adequate dekking bieden ten aanzien van de risico’s verbonden aan de deelname aan AflaChallenge Expedition India.

5.2 Bij annulering van deelname aan AflaChallenge Expedition India is For All Reasons slechts verplicht om verschuldigde reiskosten te vergoeden voor zover For All Reasons recht heeft op restitutie van de door haar ingehuurde derde partijen. Houd er rekening mee dat een annulering nimmer kosteloos is. Om deze reden raadt For All Reasons de deelnemer aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

5.3 De annuleringsvoorwaarden voor AflaChallenge Expedition India zijn:

5.4 Bij het annuleren van de reis wordt de aanbetaling niet gerestitueerd. Bij het (deels) restitueren van de reiskosten aan de deelnemer wordt dan ook de aanbetaling niet meegenomen.

5.5 Voor AflaChallenge Expedition India geldt een minimumaantal deelnemers van 10 bij uiterlijk 90 dagen voor de vertrekdatum. Wanneer het minimumaantal deelnemers niet behaald wordt, behouden Stichting Aflatoun en For All Reasons zich het recht om de reis te annuleren. 5.6 Bij annulering van deelname aan AflaChallenge Expedition India wordt het door de deelnemer opgehaalde sponsorgeld wat op zijn of haar persoonlijke pagina staat niet aan de deelnemer en/of diens sponsors gerestitueerd. Het bedrag wat ten tijde van annulering op de

page3image3718064

Dagen voorafgaand aan de reis

page3image2948992

% van het netto tarief dat de deelnemer gerestitueerd krijgt

Meer dan 100 dagen

90%

van 99 dagen tot en met 35 dagen

40%

van 34 dagen tot dag van vertrek

0%

persoonlijke fondsenwervingspagina van de betreffende deelnemer staat, valt direct onder beheer van Aflatoun.

6 Projectbezoeken

6.1 Voor deelname aan de projectbezoeken is het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht. Deze Verklaring Omtrent Gedrag dient de deelnemer aan te vragen bij de gemeente waarin de deelnemer woonachtig is en deze dient specifiek voor Stichting Aflatoun aangevraagd te worden. Houd er rekening mee dat de verwerkingstijd van deze aanvraag tenminste drie (3) weken bedraagt. Aan het aanvragen van deze Verklaring Omtrent gedrag zijn kosten verbonden. Dit zijn additionele kosten voor de deelnemer.

7 Communicatie en beeldmateriaal

7.1 Stichting Aflatoun houdt de deelnemer via e-mail en social media op de hoogte van ontwikkelingen.

7.2 Stichting Aflatoun zal beeldmateriaal, zoals foto’s en films, maken van AflaChallenge India en andere evenementen die Stichting Aflatoun ten behoeve van AflaChallenge organiseert. De deelnemer gaat akkoord met het feit dat Stichting Aflatoun dit materiaal kosteloos en onvoorwaardelijk mag gebruiken voor promotionele doeleinden (onder andere als drukwerk, op internet, als film).

8 Ontevreden of klachten

8.1 Indien de deelnemer klachten heeft over de reis, dan dient de deelnemer dit direct te melden aan de vertegenwoordiging van Aflatoun / For All Reasons ter plaatse. Indien de klacht naar de mening van de deelnemer niet naar behoren wordt opgelost, dient de deelnemer direct telefonisch of per e-mail contact op te nemen met Stichting Aflatoun / For All Reasons in Nederland. Deze handelswijze is absoluut noodzakelijk omdat op het moment dat de deelnemer de klacht kenbaar maakt, meestal direct een oplossing geboden kan worden. Indien de klacht ter plaatse niet naar bevrediging is opgelost, dient de deelnemer uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis de klacht schriftelijk (met een motivatie) in te dienen.

9 Overig

9.1 Aanvullingen op of afwijkingen van het bepaalde in deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk vastgelegd.

9.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

9.3 Op de overeenkomst voor deelname aan AflaChallenge Expedition India, inclusief deze algemene voorwaarden, en alle geschillen die daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.